İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 0
İHALE İLAnI
T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/715 TLMT.
TAŞInMAZIn AÇIK ARTIRMA İLAnI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Isparta ili,Merkez İstiklal 2 Mahallesi,Kıraçlar Mevkii, 2505 Ada 1 parsel, 2.503,55 m2 YüzölçümlüBir
Bodrum,Bir Zemin Kat Dört Normal Katlı Kargir Apartmanı ve Arsanitelikli ana taşınmazda;
80/2400 Arsa Paylı, A Blok,Zemin Kat, 3 Nolu bağımsız bölüm nolu Mesken Nitelikli,Bilirkişi Raporuna göre
yaklaşık 118 m2 yüzölçümlü,taşınmazın tamamı satışa konudur. Borçlu hissesi tamdır.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 22.10.2018 tarihli Bilirkişi Raporu ve 18.01.2019 tarihli Bilirkişi
ek Raporuna göre "Çünür Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde,Yıldız Sitesi A Blok Zemin Kat, Daire no :3
Merkez/ısparta adresinde olduğu,Taşınmazın Üzerinde A, B Bloklu Yıldız Sitesi bulunmaktadır. Satışa konu
daire Sitenin A Bloğunda bulunmakta;Betonarme Karkas Yapı Tarzında inşa edilmiş, Çatı Ahşap Oturtma
Çatı, Marsilya Kiremit Kaplıdır.Satışa Konu daire Bodrum Kat +Zemin Kat+4 katlıbinanın zemin katıdadır.
Bina GirişKapısı demir kapıdır. Daire Asasörlü olup, merdivenler mermer kaplı ve demir korkulukludur.Her
Katta Üçer Daire vardır. Dairenin Giriş Kapısı Çelik Kapıdır. Kombil ve Doğalgazlıdır.Daire Girişinde 6,73
m2 yüzölçümlü antre vardır.Girişin Sağ Tarafında Lavabo ve wc bulunmaktadır.Girişin Sol tarafında çocuk
odası bulunmaktadır.Çocuk odasının mutfak ve balkonu vardır. Çocuk odasına bitişik oturma odası bulunmaktadır.
Dairenin köşesinde salon olup ayrıca terası vardır.Dairenin diğer köşesinde yatak odası banyo
ve gece holü vardır. Dairenin üç cephesi olup, Kuzey,Doğu vebatı yönündedir.Açık otoparkı Bulunmaktadır.
Doğramalar PVC ve ahşap çift camlıdır.Hali hazırda konut olarak kullanılmaktadır.28 nisan 1999 tarihli
3/107 nolu yapı ruhsatı vardır. Yenileme 13.12.2003 tarih ve 210 nolu yapı ruhsatı olup, 30 bağımsız bölüm
vardır.Yaklaşık 118 m2 yüzölçümlüdür.Taşınmaza ait Tapu Kaydında Eklenti: Depo E-3 Depo mevcut olduğu,
Mimarı projesinde Bodrum Katta dairelere ait depolar bulunmaktadır Taşınmaza ait E-3 depo binanın
bodrum katında depoları bulunduğu mekanın sağ tarafında olan kısımdadır,Yaklaşık 3,25 m2 yözülçümlüdür"
belirtilmiştir.
İmar Durumu : Söz konusu taşınmaz imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 6 kat müsaadelidir. Ön ve Arka
cephelerden 5,00 mt çekme Mesafelidir. T.A.K.S=0,30. K.A.K.S0 1,80 emsalidir. Köşe Parseldir. Güney
Cephesinde Alparslan Türkeş Cadde, Batı ve kuzey cephesinde ise yol bulunmaktadır. Elektrik,Su ve Kanalizasyon
gibi Belediye Alt Yapı hizmetlerinden yararlanmakta SDÜ'ye yaklaşık 4500 mt,Otogara yaklaşık
1100 mt şehir merkezine 3400 mt mesafelidir.Çevresinde aynı yapı tarzında yapılaşmalar vardır. Karşısında
park batı tarafında karakol sahasi ve Trafo Bulunmaktadır.
Adresi : Çünür Mah. Alparslan Türkeş Cadde Yıldız Sitesi A Blok, Zemin Kat,Daire:3 Merkez /
ISPARTA
Yüzölçümü : Bilirkişi Raporuna göre yaklaşık 118 m2
Arsa Payı : 80/2400
Kıymeti : 227.224,67 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan:Yönetim Planı 09.07.204
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYEBİNASI ZEMİN KAT
İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına
rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek
veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000
1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları
yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka
hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca;
ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan
alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca
pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim
ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan
Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin
iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan
takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe
gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi
için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak
başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye
emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü
içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı
olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine
geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2018/715 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
18/03/2019 Vİ.nO.: 259(27.03.2019)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Galatasaray3420593669
2Medipol Başakşehir34195102767
3Beşiktaş3419782665
4Trabzonspor3418791863
5Evkur Yeni Malatyaspor3413138147
6Fenerbahçe34111013046
7Antalyaspor3413156-1645
8Atiker Konyaspor349817244
9Aytemiz Alanyaspor3412148-644
10İstikbal Mobilya Kayserispor34101311-1541
11Çaykur Rizespor3491114-241
12Demir Grup Sivasspor34101311-541
13MKE Ankaragücü3411167-1540
14Kasımpaşa3411176-939
15Göztepe3411185-538
16Bursaspor3471116-937
17BŞB Erzurumspor3481511-735
18Akhisarspor346199-2127
404

Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

1481

II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı.

1837

Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır.

1840

Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1877

Alexander Graham Bell Hamilton servisini başlattı.

1884

Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

1920

Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1926

Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı; Kazım Karabekir Paşa da 22 Haziran günü tutuklandı.

1927

Tarım Okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

1932

Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.

1933

İstanbul Üniversitesinde, İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

1938

19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla millî bayram olarak kabul edildi. Dağ Başını Duman Almış marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1943

Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946

Türk müzisyen, yazar, politikacı, yönetmen Zülfü Livaneli, bugün doğdu.

1963

Küba Füze Krizi'nin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında "kırmızı telefon" adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu.

1963

Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.

1963

İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak ''Manş Tüneli'' projesi açıklandı.

1967

Oyuncu Nicole Kidman, bugün doğdu.

1973

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976

İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş ''Devlet Başkanı'' seçildi.

1978

Adı Chelsea ile özdeşleşen futbolcu Frank Lampard, bugün doğdu.

1984

Viyana'da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

1990

Viyana'da açılacak ''Anadolu'nun Görkemi'' adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık ''Ana Tanrıça'' heykeli çalındı.

1990

Eureka adı verilen asteroit keşfedildi

1990

Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

1990

Ziraat Bankası, Ziraat-Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulaması başlattı.

1991

Alman Parlementosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

2001

Pakistan cumhurbaşkanı Pervez Müşerref oldu.

2008

Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını EURO 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1 lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.

2012

AB üyeleri, Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı.

2016

NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.

2017

NASA Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri