omuhgn.jpg

İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 0
omuhgn.jpg
İHALE İLAnI
T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/715 TLMT.
TAŞInMAZIn AÇIK ARTIRMA İLAnI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Isparta ili,Merkez İstiklal 2 Mahallesi,Kıraçlar Mevkii, 2505 Ada 1 parsel, 2.503,55 m2 YüzölçümlüBir
Bodrum,Bir Zemin Kat Dört Normal Katlı Kargir Apartmanı ve Arsanitelikli ana taşınmazda;
80/2400 Arsa Paylı, A Blok,Zemin Kat, 3 Nolu bağımsız bölüm nolu Mesken Nitelikli,Bilirkişi Raporuna göre
yaklaşık 118 m2 yüzölçümlü,taşınmazın tamamı satışa konudur. Borçlu hissesi tamdır.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 22.10.2018 tarihli Bilirkişi Raporu ve 18.01.2019 tarihli Bilirkişi
ek Raporuna göre "Çünür Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde,Yıldız Sitesi A Blok Zemin Kat, Daire no :3
Merkez/ısparta adresinde olduğu,Taşınmazın Üzerinde A, B Bloklu Yıldız Sitesi bulunmaktadır. Satışa konu
daire Sitenin A Bloğunda bulunmakta;Betonarme Karkas Yapı Tarzında inşa edilmiş, Çatı Ahşap Oturtma
Çatı, Marsilya Kiremit Kaplıdır.Satışa Konu daire Bodrum Kat +Zemin Kat+4 katlıbinanın zemin katıdadır.
Bina GirişKapısı demir kapıdır. Daire Asasörlü olup, merdivenler mermer kaplı ve demir korkulukludur.Her
Katta Üçer Daire vardır. Dairenin Giriş Kapısı Çelik Kapıdır. Kombil ve Doğalgazlıdır.Daire Girişinde 6,73
m2 yüzölçümlü antre vardır.Girişin Sağ Tarafında Lavabo ve wc bulunmaktadır.Girişin Sol tarafında çocuk
odası bulunmaktadır.Çocuk odasının mutfak ve balkonu vardır. Çocuk odasına bitişik oturma odası bulunmaktadır.
Dairenin köşesinde salon olup ayrıca terası vardır.Dairenin diğer köşesinde yatak odası banyo
ve gece holü vardır. Dairenin üç cephesi olup, Kuzey,Doğu vebatı yönündedir.Açık otoparkı Bulunmaktadır.
Doğramalar PVC ve ahşap çift camlıdır.Hali hazırda konut olarak kullanılmaktadır.28 nisan 1999 tarihli
3/107 nolu yapı ruhsatı vardır. Yenileme 13.12.2003 tarih ve 210 nolu yapı ruhsatı olup, 30 bağımsız bölüm
vardır.Yaklaşık 118 m2 yüzölçümlüdür.Taşınmaza ait Tapu Kaydında Eklenti: Depo E-3 Depo mevcut olduğu,
Mimarı projesinde Bodrum Katta dairelere ait depolar bulunmaktadır Taşınmaza ait E-3 depo binanın
bodrum katında depoları bulunduğu mekanın sağ tarafında olan kısımdadır,Yaklaşık 3,25 m2 yözülçümlüdür"
belirtilmiştir.
İmar Durumu : Söz konusu taşınmaz imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 6 kat müsaadelidir. Ön ve Arka
cephelerden 5,00 mt çekme Mesafelidir. T.A.K.S=0,30. K.A.K.S0 1,80 emsalidir. Köşe Parseldir. Güney
Cephesinde Alparslan Türkeş Cadde, Batı ve kuzey cephesinde ise yol bulunmaktadır. Elektrik,Su ve Kanalizasyon
gibi Belediye Alt Yapı hizmetlerinden yararlanmakta SDÜ'ye yaklaşık 4500 mt,Otogara yaklaşık
1100 mt şehir merkezine 3400 mt mesafelidir.Çevresinde aynı yapı tarzında yapılaşmalar vardır. Karşısında
park batı tarafında karakol sahasi ve Trafo Bulunmaktadır.
Adresi : Çünür Mah. Alparslan Türkeş Cadde Yıldız Sitesi A Blok, Zemin Kat,Daire:3 Merkez /
ISPARTA
Yüzölçümü : Bilirkişi Raporuna göre yaklaşık 118 m2
Arsa Payı : 80/2400
Kıymeti : 227.224,67 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan:Yönetim Planı 09.07.204
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYEBİNASI ZEMİN KAT
İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına
rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek
veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000
1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları
yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka
hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca;
ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan
alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca
pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim
ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan
Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin
iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan
takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe
gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi
için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak
başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye
emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü
içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı
olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine
geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2018/715 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
18/03/2019 Vİ.nO.: 259(27.03.2019)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Beşiktaş3422663772
2Fenerbahçe3421762769
3Galatasaray3420863366
4Trabzonspor3516712960
5Atakaş Hatayspor34151181453
6Aytemiz Alanyaspor34151271552
7Gaziantep FK33138121051
8Demir Grup Sivasspor3412715751
9Fatih Karagümrük34131011950
10Göztepe35121211347
11Çaykur Rizespor34101212-1042
12Fraport TAV Antalyaspor3591115-1142
13İttifak Holding Konyaspor34101311-341
14MKE Ankaragücü3410168-1238
15Helenex Yeni Malatyaspor3481313-637
16Kasımpaşa3491510-1337
17Hes Kablo Kayserispor3481511-1735
18BB Erzurumspor3581710-2234
19Medipol Başakşehir338169-1733
20Gençlerbirliği348188-2632
21Yukatel Denizlispor346199-2727
2018

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı

2017

Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 37 yıl sonra yeniden başladı

2016

BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı

2015

Türkiye, 2015'te en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi

2015

Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı

2014

Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı

2013

İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi

2012

IMF, borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri'' çağrısında bulundu

2011

Anavatan Partisinden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

2010

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi

2009

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi

2008

Dünya'nın radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş ilk hava aracı F-117 Nighthawk, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından hizmetten çıkarıldı.

2004

Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.

1994

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti

1994

Ruanda'da Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki çatışmalarda son iki hafta içinde 100 bin kişinin öldüğü bildirildi.

1993

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi

1992

Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı.

1987

Dil Derneği kuruldu.

1985

Sabah Gazetesi kuruldu.

1977

Türk sinema oyuncusu Atıf Kaptan, bugün vefat etti.

1962

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi

1948

1948 Arap-İsrail Savaşı: İsrail'in gelişmiş şehirlerinden Hayfa, Araplar tarafından ele geçirildi.

1947

Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi

1940

Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu

1935

Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı

1933

Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı

1924

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi

1920

İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti

1912

SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1904

ABD'li fizikçi Robert Oppenheimer, bugün doğdu.

1724

Alman filozof Immanuel Kant, bugün doğdu.

1622

Doğu Hindistan Şirketi, Hürmüz Adasındaki Portekiz kontrolüne son verdi.

1453

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatması sırasında 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri