omuhgn.jpg

İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 0
omuhgn.jpg
İHALE İLAnI
T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/715 TLMT.
TAŞInMAZIn AÇIK ARTIRMA İLAnI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Isparta ili,Merkez İstiklal 2 Mahallesi,Kıraçlar Mevkii, 2505 Ada 1 parsel, 2.503,55 m2 YüzölçümlüBir
Bodrum,Bir Zemin Kat Dört Normal Katlı Kargir Apartmanı ve Arsanitelikli ana taşınmazda;
80/2400 Arsa Paylı, A Blok,Zemin Kat, 3 Nolu bağımsız bölüm nolu Mesken Nitelikli,Bilirkişi Raporuna göre
yaklaşık 118 m2 yüzölçümlü,taşınmazın tamamı satışa konudur. Borçlu hissesi tamdır.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 22.10.2018 tarihli Bilirkişi Raporu ve 18.01.2019 tarihli Bilirkişi
ek Raporuna göre "Çünür Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde,Yıldız Sitesi A Blok Zemin Kat, Daire no :3
Merkez/ısparta adresinde olduğu,Taşınmazın Üzerinde A, B Bloklu Yıldız Sitesi bulunmaktadır. Satışa konu
daire Sitenin A Bloğunda bulunmakta;Betonarme Karkas Yapı Tarzında inşa edilmiş, Çatı Ahşap Oturtma
Çatı, Marsilya Kiremit Kaplıdır.Satışa Konu daire Bodrum Kat +Zemin Kat+4 katlıbinanın zemin katıdadır.
Bina GirişKapısı demir kapıdır. Daire Asasörlü olup, merdivenler mermer kaplı ve demir korkulukludur.Her
Katta Üçer Daire vardır. Dairenin Giriş Kapısı Çelik Kapıdır. Kombil ve Doğalgazlıdır.Daire Girişinde 6,73
m2 yüzölçümlü antre vardır.Girişin Sağ Tarafında Lavabo ve wc bulunmaktadır.Girişin Sol tarafında çocuk
odası bulunmaktadır.Çocuk odasının mutfak ve balkonu vardır. Çocuk odasına bitişik oturma odası bulunmaktadır.
Dairenin köşesinde salon olup ayrıca terası vardır.Dairenin diğer köşesinde yatak odası banyo
ve gece holü vardır. Dairenin üç cephesi olup, Kuzey,Doğu vebatı yönündedir.Açık otoparkı Bulunmaktadır.
Doğramalar PVC ve ahşap çift camlıdır.Hali hazırda konut olarak kullanılmaktadır.28 nisan 1999 tarihli
3/107 nolu yapı ruhsatı vardır. Yenileme 13.12.2003 tarih ve 210 nolu yapı ruhsatı olup, 30 bağımsız bölüm
vardır.Yaklaşık 118 m2 yüzölçümlüdür.Taşınmaza ait Tapu Kaydında Eklenti: Depo E-3 Depo mevcut olduğu,
Mimarı projesinde Bodrum Katta dairelere ait depolar bulunmaktadır Taşınmaza ait E-3 depo binanın
bodrum katında depoları bulunduğu mekanın sağ tarafında olan kısımdadır,Yaklaşık 3,25 m2 yözülçümlüdür"
belirtilmiştir.
İmar Durumu : Söz konusu taşınmaz imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 6 kat müsaadelidir. Ön ve Arka
cephelerden 5,00 mt çekme Mesafelidir. T.A.K.S=0,30. K.A.K.S0 1,80 emsalidir. Köşe Parseldir. Güney
Cephesinde Alparslan Türkeş Cadde, Batı ve kuzey cephesinde ise yol bulunmaktadır. Elektrik,Su ve Kanalizasyon
gibi Belediye Alt Yapı hizmetlerinden yararlanmakta SDÜ'ye yaklaşık 4500 mt,Otogara yaklaşık
1100 mt şehir merkezine 3400 mt mesafelidir.Çevresinde aynı yapı tarzında yapılaşmalar vardır. Karşısında
park batı tarafında karakol sahasi ve Trafo Bulunmaktadır.
Adresi : Çünür Mah. Alparslan Türkeş Cadde Yıldız Sitesi A Blok, Zemin Kat,Daire:3 Merkez /
ISPARTA
Yüzölçümü : Bilirkişi Raporuna göre yaklaşık 118 m2
Arsa Payı : 80/2400
Kıymeti : 227.224,67 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan:Yönetim Planı 09.07.204
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYEBİNASI ZEMİN KAT
İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına
rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek
veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000
1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları
yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka
hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca;
ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan
alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca
pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim
ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan
Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin
iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan
takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe
gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi
için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak
başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye
emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü
içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı
olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine
geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2018/715 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
18/03/2019 Vİ.nO.: 259(27.03.2019)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor2615383153
2Medipol Başakşehir2615382553
3Galatasaray2614482450
4Demir Grup Sivasspor2614571849
5Beşiktaş261385844
6Aytemiz Alanyaspor2612771943
7Fenerbahçe2611871240
8Göztepe261097137
9Gaziantep FK268108-532
10Yukatel Denizlispor268117-831
11Fraport TAV Antalyaspor267109-1430
12Gençlerbirliği267127-1128
13Kasımpaşa267145-1226
14İttifak Holding Konyaspor2651011-1226
15BTC Türk Yeni Malatyaspor266137-225
16Çaykur Rizespor267154-1825
17MKE Ankaragücü265138-2223
18Hes Kablo Kayserispor265147-3422
2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi

2017

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'ye küçük silah mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı

2015

Suriye'de Esed güçlerinin farklı kentlere düzenlediği "varil" ve "vakum" bombalı saldırılarında, 136 kişi hayatını kaybetti. Şam Cephesi, Halep'te 28 rejim askerini öldürdü

2015

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde 24 kişi öldü

2015

DEAŞ, Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı

2013

Lahey'deki mahkeme, 1991-1995 yıllarında, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da, Boşnak ve Hırvat sivil nüfusa yönelik katliam yapmak suçundan yargılanan Sırbistanlı eski devlet güvenlik şefleri Stanişiç ve Simatoviç hakkında beraat kararı verdi

2013

Nijerya'da eşcinsellerin evlenmesini yasaklayan tasarı kabul edildi

2012

Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin, 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

2011

Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından, 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği görevinde de bulunan emekli Oramiral Nejat Tümer vefat etti

2011

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu

2003

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu getirildi.

1992

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

1990

Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1982

İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

1980

Liverpool'un emektar orta sahası, İngiliz futbolcu Steven Gerrard, bugün doğdu.

1971

İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe'de rastgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan'ın evinde, binbaşının kızı Sibel'i rehin aldı

1971

ABD'nin insansız uzay aracı Mariner 9, Mars'ta bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı

1954

Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı

1935

Belucistan'da meydana gelen depremde 30 bin ila 60 bin kişi öldü.

1925

30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

1921

Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazıyla orduya bağışladı

1913

I. Balkan Savaşı sona erdi.

1876

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, yerine V. Murat tahta çıkarıldı

1740

Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı

1631

Fransa'nın ilk gazetelerinden ''La Gazette'', Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı

1453

Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı

1453

Günümüzdeki adıyla İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ertesi günü kuruldu.

1431

Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri